Điều khoản sử dụng

Bạn đồng ý chỉ truy cập và dùng website Xóm Cổ với các mục đích hợp pháp. Khi truy cập và sử dụng website Xóm Cổ, bạn nhận thức đầy đủ các điều cấm sau:

(1) Chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, xuyên tạc, kích động và cung cấp thông chống phá Nhà nước Việt Nam;

(2) Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc;

(3) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;

(4) Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân;

(5) Quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm đã được pháp luật quy định;

(6) Đề cập đến các vấn đề về chính trị và tôn giáo;

(7) Sử dụng các từ ngữ vô văn hóa vi phạm truyền thống đạo đức của Việt Nam;

(8) Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác;

(9) Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đứng đắn nào, bao gồm nhưng không hạn chế việc truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm pháp luật;

(10) Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp;

(11) Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác;

(12) Thay đổi, làm hư hại hoặc xoá nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của bạn, hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập tới website Xóm Cổ;

(13) Phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một tương tác;

(14) Tuyên bố có liên hệ với hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó;

(15) Sử dụng website Xóm Cổ cho nhữ mục đích phi pháp, vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho bạn hay các dịch vụ trực tuyến;

(16) Các điều cấm khác theo quy định của pháp luật.

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 08. 62 94 96 77
Email: admin@watermaxx.vn